Türk Devletleri Keneşine Teklif Arzıdır

Türk Devletleri Keneşine Teklif Arzıdır

Türk dili konuşan ülkeler ismi Türk Devletler Birliğine doğru Türk Keneşi  ismi ile ilerlemeğe devam ediyor.

Malumlarınız olduğu üzere bilinç kelimeler, kavramlar ile inşa oluyor. Kelimelerimiz kadar tefekkür edebiliyoruz. Tüm Türkistan halklarının ortak bilinç, tefekkür ve düşüncelerini anlamlarını  ortak olarak algılayacağımız kavramlar ile inşa edebiliriz.

Türk halkı, Türk Milleti kavramı henüz ortak bir anlam yükleyemediğimiz kavramlardan. Öncelikle bu eksikliği gidermemiz gerekiyor.

Asya’ya,  Çin’den  Türkiye’ye  kadar olan coğrafyaya en azından binli yıllarda Türkistan dendiğini Türkiye’nin Kars ilinde medfun Bilge Ebul Hasan Harakani Hz. nin ifadelerinden biliyoruz.  Kaşgarlı Mahmut’un Türk Lügatı Divanı  isimli eseri  Türkistan coğrafyası ve ‘’ Türk Budunu ‘’ kavramları üzerinde ortak bilince doğru yükselmemize imkan sağlıyor.

Bilindiği gibi Göktürk Devletimiz bugün Hemen Tüm Asya’yı kapsayan bir coğrafyaya hükmediyordu.  Göktürk Devletinin yönettiği Halk çok çeşitli Irklardan, soylardan oluşuyordu. Bu gün Oğuz, Moğol, Tatar, Uygur, Kırgız, Özbek, Türkmen, Kazak,  Tacik, Peştun…..isimli ırklar o gün Göktürk devletinin halkını oluşturuyordu.

Göktürk Orhun Kitabelerinde ‘’ Türk Budunu ‘‘ tabirini okuyoruz. Bu tabir Göktürk Devletinin yönettiği halkların tümünün Ortak kimlik ismi olarak belirlenmiş. Budun kelimesi Halk, Topluluk anlamına geliyor. Kuranı Kerimde ise soykök olarak ‘ karın ‘’ anlamı ile mevcut.

Fiili durum şudur ki, Türk Budunu ırklar soylar üstü bir kimlik tanımlaması. Türk topluluğu, halkı bir tek soya, ırka dayanmıyor. Türk Budunu  Çok sayıda ırkın, soyun  toplu olarak üst kimlik ismi,

Türk soyları aşağı doğru boylara,  boylar oymaklara ayrılıyor. Örneğin Oğuz soyu, ırkı 24 boya ayrılıyor. Her boy alt oymaklara ayrılıyor., Bu durum Moğol, Tatar Özbek, Kırgız, Kazak, Tacik, Uygur ….soyları, ırkları için de böyle.

Şahsen Bendeniz Oğuz soyu, Bayındır Boyu Akkoyunlu oymağına mensup bir Türk’üm. Türkler Oğuzlardan ibaret değil.

Dünyada bir ırka dayanmayan tek budun Türk Budunudur.

Alman milleti Cermen, Fransız Milleti Frank, İngiliz Milleti Angıl ırklarına dayanır.

Cermen ırkından olmayan Alman Milletine, Frank ırkından olmayan Fransız Milletine,  Angıl ırkından olmayan İngiliz Milletine mensup olamaz.

Bir Irka, soya mensubiyet doğuştan gelen bir mensubiyettir. Oğuz soyuna veya Uygur Soyuna…. mensubiyet doğuştan gelir. Türk Budunu’na mensubiyet tercih  ile gerçekleşir. Türkler için Asıl anlaşılması gereken durum budur.

Türk Budunu tabiri Cumhuriyet Türkiyesinde ‘’ Türk Milleti ‘’ tabirine inkilap etmiştir. Millet kelimesi insanlığın lügatına Kur’anı Kerim ile girmiştir. Kur’an öncesi Arapçada millet kelimesi yoktur. Millet kelimesi aynı inanca mensup insan topluluğu anlamındadır.

Atilla’nın papaya yazdığı mektuptan ve ayrıca Orhun kitabelerindeki ‘’ Tengri Tektir ‘’ sözleri Türklerin tüm zamanlar boyunca İslam olduklarını gösteriri. Yanlış Olarak İslam’ın Hz. Muhammet Mustafa(sav) ile başladığı zannedilir. Kur’anı bilen herkes bilir ki ,Allah Tektir ve dini de tektir. Allahın birkaç tane dini Yoktur.  Tüm zaman boyunca Allah!ın tek dini İslamdır ve tüm Nebiler, İslam’ın Nebileri, Resulleridir. Yahudilik, Hristiyanşık, Budstlik gibi inançlar Allah’ın dini değillerdir. Nebilerden ayrılan insanların kurguladıkları ınançlardır.

Kur’anda anılan Zülgarneyn Peygamberin Oğuzların atası olduğu birçok tarihçi tarafından ifade edilir

Binyıllar boyunca artık yerleşik bir yargı olarak İslam ve Türk Budunu özdeş olarak anlaşıldığından, algılandığından, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de ‘’ Türk Milleti ‘’ tabiri benimsenmiş olup, Türk ırkı deyiminin üstünde bir anlam taşır.

Soru, Irk mensubiyeti Türk olmayı kapsamadığına göre Kim Türk’tür? Nasıl Türk olunur ?

Cevap, Türk Töresini benimseyip, Türk Töresine tabi olmayı kabul eden ve ‘’ ben Türk’üm ‘’ diyen hangi ırktan, soydan olursa olsun, rengi ne olursa olsun Türk olur. Türk olmayı Tercih etmiş olur. Yurttaşlık başka bir hukuki durumdur. Türk Töresinin kurumsallaştığı aydınlık dönem için Bilge Tonyukuk büyüğümüzü incelemeliyiz. Töre kelime anlamı olarak Tanrı Buyruğu, örf ve adet anlamını ifade etmektedir. Törenin uygulamasında esas Nebi Resul sünneti, uygulamasıdır. Bu uygulamalar Türk’te bir kalp ve vücut bütünlüğü ile hayat olmuştur, adet ve gelenek olmuştur. Nebi sünneti ihmal edilip töre dışlanınca paganizme benzer ritüeller Türk kimliğini zedelemiştir. Türk töresi evrensel bir medeniyet mütearifesidir. ( Paradigma, değerler sistematiği ). Türk töresinin vücut bulmuş muhtevası ve uygulamasına Horasan erkanı denir. Bu konu ayrı bir makalenin konusu olacak kadar şumullüdür. Türk olmak şahsın tercihi ile olduğundan hiç kimse Türk olmağa zorlanamaz. Nasıl ki zorla Müslüman olunamaz ise, bir şahıs zorla Türk’te yapılamaz. Zorla olan olsa olsa Türklüğün münafığı olur.

Türkistan SSCB zamanında soylara göre parçalandıktan sonra maalesef tarihte Türk hanedanların birbirleri ile savaşlarına benzer ‘’ soy asabiyesi ‘’ ile Türk soylu devletlerimiz kimlik parçalanmasına düçar olmuştuk.

Şimdi soy merkezli Devletlerimiz Türk üst kimliğini, birlikteliğini yükseltiyoruz., Önce Türk dili Konuşan ülkeler olarak başladık şimdi Türk Devletleri tabirine yükseldik.. Umudumuz ve dileğimiz odur ki, Devletlerimiz isimlerini artık Türk Kelimesi ile muhtevalandırsalar. Azerbaycan Türk Cumhuriyeti, Kazakistan Türk Cumhuriyeti….gibi.

Türk Devletleri arasında ortak bir Anayasa ve yasalar külliyatı, kurumsal yapılar benzerliği gibi birliktelik çalışmaları ile ortak para birimi, Ortak savunma birliği gibi teşkilatlanmalara yönelik faaliyetlerimizi süratlendirelim,

Özellikle ve özenle FETÖ olarak isimlendirilen, insanlığın baş belası ezoterik sapkın cani cıfıt vatanı milleti inancı devleti olmayan,’’ tanrı biziz ‘’ diyen küresel şambala örgütü maşası örgütleri devlet ve millet hayatımızdan kazıyalım.

Hürmetle arz ve teklif ederim.

Murat Bahadır Akkoyunlu

Rusça